NATJEČAJI I POZIVI ZA ISKAZ INTERESA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

NATJEČAJI I POZIVI ZA ISKAZ INTERESA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Nacionalna zaklada 15. lipnja je raspisala tri natječaja za ostvarivanje financijske potpore udruga i tri poziva za iskaz interesa za suradnjom, sukladno Zakladinom Planu dodjele sredstava Nacionalne zaklade i Kalendaru objave natječaja i poziva za iskaz interesa u 2007. godine.
 
Na natječaj ”Razvoj zajednice: Zajedno za bolje” mogu se prijaviti isključivo zajednički projekti udruga, lokalnih zajednica ili nevladinih ustanova u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave ili mjesnim odborima. Visine potpora kreću se od 40.000,00 do 100.000,00 Kn, a biti će odobreno do 20 potpora.
Na natječaj ”Demokratizacija i razvoj civilnoga društva” mogu se prijaviti isključivo udruge i zaklade, te novoosnovane mreže udruga registrirane u RH sa projektima kojima se potiče demokratizacija, povezivanje organizacija civilnoga društva na zajedničkim platformama djelovanja te povezivanje na razvojnim projektima s europskim mrežama organizacija civilnoga društva. Visina potpore za projekte udruga i zaklada je od 40.000,00 do 100.000,00 Kn, a za novoosnovane mreže do 30.000,00 kn. Odobriti će se do 40 potpora.
Na natječaj ”Institucionalne potpore za razvoj i stabilizaciju udruge” mogu se javiti isključivo udruge koje svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja, a biti će dodijeljeno do 10 potpora do 350.000,00 Kn, do 10 potpora do 150.000,00 Kn, do 10 potpora do 50.000,00 Kn.
 
Poziv na iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom ”Istraživanja o razvoju civilnoga društva” odnosi se na provođenje zajedničkih istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva u RH. Visina potpore za istraživački projekt iznosi do 100.000,00 Kn, a biti će financirano do 5 istraživačkih projekata.
 
Poziv na iskazivanje interesa ”Međunarodna suradnja i razvojna pomoć: Suradnjom do razvoja” odnosi se na suradnju u području provođenja razvojne pomoći RH. Visina financijske potpore za projekte iznosi do 100.000,00 Kn, a odobriti će se do 10 potpora.
 
Kod poziva na iskazivanje interesa ”Neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva” visina financijske potpore biti će do 100.000,00 Kn, a odobriti će se do 10 potpora.
 
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Nacionalne zaklade http://zaklada.civilnodrustvo.hr ili upitom na telefon 01/2399-100.