NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE DRUŠTVA REDEA d.o.o.

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE DRUŠTVA REDEA d.o.o.

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Čakovec, Bana J. Jelačića 22, objavljuje

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DIREKTORA/ICE DRUŠTVA REDEA d.o.o.

Kandidat/kinja za direktora/icu Društva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • magistar struke, VSS iz područja ekonomije, informatike ili politologije,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećoj poziciji,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na radu s međunarodno financiranim projektima,
 • posjedovanje iskustva u pripremi i provedbi strateških dokumenata iz područja lokalnog i regionalnog razvoja,
 • organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikativnost,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • napredno poznavanje rada na računalu (office paketa),
 • da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93,34/99,121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09),
 • da izradi i prezentira četverogodišnji plan rada Društva.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:

 • životopis u Europass formatu,
 • domovnicu – elektronički zapis ili presliku,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika (kandidati na razgovor donose original dokumenta),
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave natječaja,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 5 godina radnog iskustva na radu s međunarodno financiranim projektima – ugovor o radu, odgovarajuće rješenje i sl. (preslika),
 • dokaz o posjedovanju iskustva u pripremi i provedbi strateških dokumenata iz područja regionalnog razvoja (preslika),
 • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci (original ili ovjerena preslika),
 • izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. ZTD-a (original ili ovjerena preslika),
 • plan rada za razdoblje četverogodišnjeg mandata.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, a u slučaju prijave većeg broja kandidata/kinja provest će se prethodna procjena sposobnosti kandidata/kinja (putem intervjua) uz obveznu obavijest kandidatima/kinjama o načinu i vremenu održavanja intervjua.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za direktora/icu društva REDEA d.o.o.“ zaključno do dana 10. travnja 2017. godine do 12 sati na adresu: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22 (do tog datuma i sata moraju pristići prijave na navedenu adresu bez obzira na način dostave).

Direktor/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Društvo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti.

Natječaj je objavljen u lokalnim novinama „Međimurske novine“ i „List Međimurje“ i internetskim stranicama Međimurske županije i REDEA-e.