NAJAVA EDUKACIJA ZA SLJEDEĆI TJEDAN

NAJAVA EDUKACIJA ZA SLJEDEĆI TJEDAN

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. unutar potprograma V. Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije, organizira sljedeće edukacije:


Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu EU fondova


koja će se održati

7. studenog 2013. u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22b, multimedijalna dvorana u prizemlju,

s početkom u 9 sati.

 


Za uspjeh projekta ključna je komunikacija s javnošću, kako vanjskom tako i unutarnjom, pri čemu donatori sredstava očekuju prikladnu vidljivost njihovog doprinosa. Pred projektnim timom je stoga zadatak pažljivo planirati komunikaciju, uvažavajući interese javnosti i zahtjeve donatora, te što učinkovitije provesti planirano. Edukacija pod nazivom Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu EU fondova namijenjena je jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim institucijama, ali i svima koji provode projekte financirane sredstvima iz javnih izvora.

Program edukacije te prijavnicu šaljemo u privitku.

 

Molimo Vas da Vaše sudjelovanje prijavite najkasnije do 5. 11. 2013. do 12 sati na adresu izabela.balog@redea.hr .

Prijave na edukaciju će se primati sukladno redosljedu kako će se zainteresirani prijavljivati na ovu edukaciju.

Broj sudionika je ograničen.

 

Maksimalno se mogu prijaviti 2 osobe po instituciji.


PROGRAM


PRIJAVNICA


NATURA 2000 i EU fondovi


koja će se održati

8. studenog 2013. u Tehnološko – inovacijskom centru Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22b, multimedijalna dvorana u prizemlju,

s početkom u 9 sati.

 

Krajem rujna ove godine proglašena je Ekološka mreža koja obuhvaća Natura 2000 područja. Kako značajan udio teritorija Međimurske županije ulazi u područje Ekološke mreže, ova edukacija bavit će se temama koje će sudionicima jasno ukazati na specifičnosti takvih područja, značaj Ekološke mreže, objasniti o čemu je potrebno voditi računa kod planiranja investicijskih zahvata u takvim područjima, osvrnuti se na provedene Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te dati pregled mogućih izvora financiranja iz EU fondova za projekte koji se provode na područjima NATURA 2000.

Edukacija je namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnim institucijama, razvojnim agencijama kao i organizacijama civilnog sektora koje pokrivaju ovu tematiku.

Program edukacije nalazi se u privitku.

 

Molimo Vas da Vaše sudjelovanje prijavite najkasnije do 6. studenog 2013. slanjem prijavnog obrasca (u prilogu) na adresu izabela.balog@redea.hr.

Broj polaznika je ograničen te ćemo primati prijave prema redosljedu kako će se zainteresirani prijavljivati na ovu edukaciju.

Maksimalno se mogu prijaviti 2 osobe po instituciji.


PROGRAM


PRIJAVNICA