NAJAVA EDUKACIJA ZA PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EU

NAJAVA EDUKACIJA ZA PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EU

 

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA kao regionalni koordinator provodi potprogram V. Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.  Ovaj potprogram dio je sveobuhvatnog Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU za 2012. godinu kojeg je pokrenulo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.


Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.


U tu svrhu, REDEA organizira sljedeće radionice:


  1. Upravljanje projektnim ciklusom (višednevna radionica, provodit će se od 22.-26.10.2012.)
  2. Državne potpore (dvodnevni seminar, datum provedbe: 5.-6.11.2012.)
  3. Financijsko upravljanje (jednodnevni seminar, datum provedbe: 13.11.2012.)


Prijavni obrasci i detaljnije informacije o samom sadržaju edukacija bit će dostupni na stranicama REDEA-e desetak dana prije održavanja radionica.