MTČ – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

MTČ – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Na temelju odluke Odbora vjerovnika od 06.12.2010. godine Međimurska trikotaža d.d. Čakovec, u stečaju, Čakovec, Matice Hrvatske 10, ( St-27/10 ), objavljuje:

 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za davanje u zakup poslovnih prostora stečajnog dužnika i proizvodnih pogona s pripadajućim strojevima za obavljanje proizvodnje izrade trikotaže

ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

I.

U zakup se daju nekretnine upisane u zk.ul .br. 5827 E, k.o. Čakovec, etaža br. 7 , etaža br. 17, etaža br. 18, etaža br. 19 i  etaža br. 40.

Navedene nekretnine mogu se uzeti u zakup u cijelosti s pripadajućom opremom i strojevima.

Proizvodni pogoni se daju u zakup u viđenom stanju, a sva naknadna ulaganja terete zakupnika.

Zakupnik je dužan osim zakupnine, plaćati režijske i sve druge troškove vezane za nekretnine i pokretnine.

Za osiguranje plaćanja režijskih troškova zakupnik je dužan prilikom sklapanja Ugovora o zakupu položiti depozit ili bankovnu garanciju za dvomjesečno plaćanje svih režijskih troškova, osim ako se režijski troškovi u dogovoru s dobavljačima energenata ne iskažu na njegovo ime.

Zakupnik je dužan osigurati imovinu uzetu u zakup te stečajnom upravitelju predati policu osiguranja, vinkuliranu u korist stečajnog dužnika.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme do prodaje imovine stečajnog dužnika koja je predmet zakupa. Stranke mogu otkazati ugovor o zakupu s otkaznim rokom od 3 (tri) mjeseca.

Zakupnik ima pravo prvokupa zakupljenih nekretnina ukoliko ponudi istu cijenu za kupnju kao i najbolji ponuditelj prilikom pismenog prikupljanja ponuda za kupnju nekretnina.

II.

Pisana ponuda mora sadržavati :

1.       naziv i sjedište ponuditelja, izvod iz registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra

2.       kratki izvještaj o dosadašnjim poslovnim aktivnostima ponuditelja i njegovih članova društva, te članova Uprave

3.       brojkama i slovima točno ispisan iznos ponuđene mjesečne zakupnine bez PDV-a

4.       broj radnika koje ponuditelj namjerava preuzeti sklapanjem ugovora o zakupu

5.       rok u kojem će nakon zaključenja ugovora o zakupu pokrenuti proizvodnju

6.       dokaz o uplati jamčevine

7.       original ili ovjerenu presliku obrazaca BON1 i BON2

8.       izvori sredstava za pokretanje proizvodnje

9.       naziv banke i broj računa za povrat jamčevine

 III.

Odbor vjerovnika će slobodnom procjenom ponuda odlučiti s kojim ponuditeljem će sklopiti Ugovor o zakupu.

IV.

Sukladno odredbi čl. 23. st. 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava. Trošak solemizacije snosi zakupnik. Najpovoljniji ponuditelj dužan je pri sklapanju ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu kao osiguranje redovitih podmirenja zakupnine u visini jednogodišnje zakupnine.

V.

Nakon potpisa ugovora o zakupu, dostave bjanko zadužnica, te zaključenja ugovora o preuzimanju broja radnika naznačenog u ponudi, zakupodavac će predati poslovne prostore zakupniku.

Izabrani zakupnik dužan je o svom trošku pribaviti sve suglasnosti potrebne za obavljanje djelatnosti bez kojih ne može započeti s radom.

Zakupnik se odriče prava na povrat sredstava uloženih u poslovni prostor i to s bilo koje osnove, bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez znanja zakupodavca.

UVJETI PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJE PONUDA

Ponuditelji su dužni položiti jamčevinu za zakup poslovnog prostora u iznosu od 10.000,00 kuna, na poslovni račun Trgovačkog suda u Varaždinu broj: 2390001-1300002754, s pozivom na broj: St – 27-10. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuda mora biti zaprimljena najkasnije do 14.12.2010. godine. Ponude se podnose u pisanom obliku na Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radića 2, 42 000 Varaždin, u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba pisati: St-27/10 – Međimurska trikotaža d.d. Čakovec, u stečaju, s naznakom: ne otvarati-ponuda za zakup poslovnog prostora.

Neće se razmatrati nepotpune ponude, ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje, kao i ponude ponuditelja koji na dan otvaranja ponuda duguje stečajnom dužniku.

Odbor vjerovnika pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja. O odabiru najbolje ponude svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od tri dana.

Ako najbolji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od osam dana, gubi pravo na povrat jamčevine.

Javno otvaranje pravodobno prispjelih ponuda za zakup poslovnih prostora održat će se 15.12.2010. godine u 14.00 sati na Trgovačkom sudu u Varaždinu, soba br. 226.  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje ovjerene punomoći.