JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE U JAVNIM USTANOVAMA

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE U JAVNIM USTANOVAMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. prosinca 2019. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama vrijedan 10 milijuna kuna. Sufinancirat će se rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više sustava koji koriste obnovljive izbore energije, poput kotlova na biomasu, dizalica topline, sunčanih toplinskih pretvarača te fotonaponskih modula.

Prijaviti se mogu ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, a za projekte će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Javne ustanove mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje, a maksimalan iznos sufinanciranja je do 500.000 kuna, za jedan ili više sustava na jednoj ili više građevina.

Opravdani troškovi: oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za nabavu i ugradnju jednog ili više novih sustava na jednoj ili više građevina te stručni nadzor radova.

Sustavi koji se sufinanciraju su oni s:

a)    kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode

b)    dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje, energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, sukladno normi EN 14511-2), GWP≤ 2150, COP≥3,2 a EER≥3,1 za zrak-voda i COP≥4,45, EER≥5,05 za voda-voda i zemlja-voda

c)     sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora

d)    fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije (fotonaponske elektrane) za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu

Prijaviti se mogu Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna (sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih  korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika), koje dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske
 • da su zgrade u kojima obavljaju djelatnost u njihovom vlasništvu ili vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • dostave Fondu pravodobni i cjeloviti Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za rekonstrukciju kotlovnice ugradnjom sustava za korištenje OIE (u tekstu: zahtjev),
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve ugovorne obveze na temelju  prijašnjih dodjela financijskih sredstava Fonda,
 • nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza  prema Fondu,
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu Projekta,
 • dostave dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u provedbi projekta.
 • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
 • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, za opravdane troškove ulaganja:

 1. do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, ILI projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka,
 2. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području i
 3. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ako su opravdani troškovi provedenog projekta jednaki ili viši od opravdanih troškova navedenih u troškovniku Glavnog projekta, Fond će isplatiti sredstva pomoći u maksimalnom odobrenom iznosu,  dok će u slučaju da su opravdani troškovi niži, isplatiti sredstva prema odobrenom postotnom učešću i u iznosu manjem od odobrenog.

Sadržaj Javnog poziva možete pronaći OVDJE.

VAŽNO!!! OBUSTAVA POZIVA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je u „Narodnim novinama“ (NN 118/2019) i na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te Izmjenu javnog poziva također na mrežnoj stranici Fonda  i u „Narodnim novinama“ (NN 127/2019). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 4. prosinca 2019. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2019. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem službene mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.
Sukladno svemu navedenom, ovim putem obavještavamo sve zainteresirane podnositelje kako je istekom kalendarske godine (31. prosinca 2019. godine) nastupio jedan od navedenih uvjeta za zatvaranje Javnog poziva te se isti smatra zatvorenim.

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog datuma neće se razmatrati.

Tekst preuzet sa stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.