JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOM PARKU MEÐIMURJE

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOM PARKU MEÐIMURJE

Na temelju članka 41. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 1/07) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županijebr. 9/01.) Poglavarstvo Međimurske županije na svojoj 40. sjednici, održano je dana 12. srpnja 2007. godine objavljuje
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za prijenos prava vlasništva odnosno kupnju nekretnine na području gospodarske zone Poslovni park Međimurje
 
I. PREDMET POZIVA
Međimurska županija namjerava prodati nekretnine na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ (bivše vojno vježbalište „Gmajna“) u Čakovcu, upisane u:
  • z.k.ul.br. 4004, k.o. Čakovec, kat.čest.br. 1134/53/1, u naravi zemljište ukupne površine 380395 m² (cca. 38 hektara) i
  • z.k.ul.br. 2467, k.o. Pribislavec, kat.čest.br. 805/A/1/1/1/5/1, u naravi pašnjak ukupne površine 300691 m² (cca. 30 hektara),
a koje nekretnine se nalaze u Čakovcu, između ulice Bana Josipa Jelačića i Sajmišne ulice.
Područje gospodarske zone predviđeno je za uslužne i proizvodne djelatnosti, a prednost će se dati onima koje se temelje na novim i suvremenim tehnologijama koje stvaraju veću dodanu vrijednost te podrazumijevaju visoku razinu istraživanja i razvoja.
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da izraze svoj načelni interes te da Međimurskoj županiji podnesu podatke koji se traže ovim Pozivom.
Nakon skupljenih ponuda za izražavanje interesa, Međimurska županija namjerava pozvati na podnošenje obvezujućih ponuda.
 
II. ISKAZIVANJE INTERESA
Pozivaju se svi zainteresirani kupci da svoj interes iskažu podnošenjem pisma namjere slijedećeg sadržaja:
1.      Podaci o ponuditelju: ime i prezime,adresa prebivališta odnosno naziv i sjedište te MB (za pravne osobe),
2.      Navesti potrebnu veličinu parcele (m²) pod uvjetom da nije manja od 50000 m² (5 hektara),
3.      Navesti sadržaj planiranih objekata (proizvodna hala, skladišta, upravni prostor i sl.)
4.      Ponuđena cijena,
5.      Gospodarska djelatnost koja se namjerava obavljati u zoni,
6.      Potrebe po pitanju infrastrukturnih sadržaja (npr. energetske potrebe, potrebna količina vode, posebni zahtjevi za pristupnu cestu…),
7.      Ukupna planirana vrijednost investicije,
8.      U kojem vremenskom periodu planirate realizaciju projekta,
9.      Podaci o registraciji tvrtke ili obrta (izvadak iz registra),
10.  Planirana projekcija poslovanja poslije investiranja u zoni te planirani broj zaposlenih.
 
III. DOSTAVA PISMA NAMJERE
          Pismo namjere u kojem se izražava interes, s prilozima mora biti dostavljeno u zatvorenoj kuverti na adresu:
  • Međimurska županija, R. Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom „Pismo namjere za kupnju nekretnine na području gospodarske zone-ne otvarati“, u roku od 60 dana od dana objave Poziva u javnim glasilima.
 
IV. NAPOMENA
Ovaj javni poziv služi isključivo za utvrđivanje interesa i ne obvezuje Međimursku županiju.
Izražavanje interesa na temelju ovog poziva ne stvara obvezu podnositelju pisma namjere na sudjelovanje u konačnom Pozivnom natječaju za kupnju predmetne nekretnine.
 
Organizacija prostora vojarne – prijedlog idejnog rješenja sadržava više informacija o planovima prodavatelja, a nalazi se ovdje.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na e-mail: poslovni-park@redea.hr
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MEÐIMURSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO MEÐIMURSKE ŽUPANIJE
 
 
                                                            ŽUPAN MEÐIMURSKE ŽUPANIJE
                                                                       Josip Posavec dipl.ing.


KLASA: 940-01/07-03/9                                                                   
URBROJ: 2109/1-03-07-02                                                                     
Čakovec, 12.07.2007.

Više informacija o Poslovnom parku Međimurje pogledajte ovdje.