JAVNI POZIV – JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013.

JAVNI POZIV – JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013.

 

Temeljem Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu (KLASA:310-01/13-02/5;URBROJ: 2109/1-01-13-05) zaključenog između Ministarstva gospodarstva RH i Međimurske županije te temeljem Ugovora o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu (KLASA: 310-01/13-02/5; URBROJ: 2109/1-01-13-07) zaključenog između Međimurske županije i Regionalne razvojneagencije Međimurje REDEA-e d.o.o., a Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Bana Jelačića 22b, Čakovec objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

za iskaz interesa za dodjelu jamstva na poduzetničke kredite u sklopu programa

 

„JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013. GODINU“

 

 

1) KORISNICI JAMSTVA

 

Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti – mali i srednji poduzetnici i obrti čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima  proizvodnje u područjima navedenim u članku 2. Pravilnika  o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem  Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu za Međimursku županiju, koji su registrirani u RH,  u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom, i koji ulažu na području Međimurske županije.

 

2) NAMJENA SREDSTAVA

 

Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa neotplaćene glavnice  kredita odnosno maksimalno 250.000,00 kuna po jednom poduzetniku bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.

 

Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

 

Jamstva se koriste za sljedeće namjene:

• za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70%/( materijalne imovine)  30% (nematerijalne imovine)

• za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa ,

• za obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa  do maksimalno 100.000,00 kn.

 

3) UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

 

Jamstvo iz Jamstvene sheme moguće je odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita, a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Jamstvene sheme.

Da bi se rizik ne naplate jamstva smanjio na najmanju moguću mjeru, jamstva će se odobravati poduzetnicima kojima „kreditna kvaliteta“ u tablici prikazanoj u poglavlju 3.3 Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstva (Narodne novine“ broj 39/2009) nije niža od razine „dovoljna sposobnost plaćanja“.

 

Godišnji iznos naknade koju plaća poduzetnik/ korisnik jamstva na 75% neotplaćene glavnice kredita iznosi 1,35% i odnosi se na:

  • naknadu za korištenje jamstva u iznosu od 0,8%. Naknada se primjenjuje na stvarni iznos jamstva, a korisnik jamstva plaća naknadu jednom godišnje, pri izdavanju jamstva, te početkom svake godine trajanja jamstva,
  • naknadu za obradu zahtjeva za izdavanje jamstva u iznosu od 0,2% (minimalno 200 kuna) od odobrenog iznosa jamstva , a korisnik je plaća u trenutku realizacije kredita na ime troškova obrade zahtjeva za kredit,
  • jednogodišnju stopu neizvršenja obveza koju program predviđa u iznosi 0,35%.

 

 

4) SREDSTVA JAMSTVENOG FONDA

 

Sredstva Jamstvenog fonda formirana su u iznosu od 585.000 kuna i deponirana na zasebnom računu jamstvenog Croatia banke d.d. Zagreb, Podružnice Čakovec, te će se koristiti isključivo kao pokriće za izdana jamstava po programu Jamstvenog fonda.

 

5) POSLOVNE BANKE

 

Krediti za koje je moguće podnijeti zahtjev za jamstvo mogu se realizirati kod poslovnih banaka koje su prihvatile Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu za Međimursku županiju.

 

6)POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

 

Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda. Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita skupa s propisanom dokumentacijom.

 

O odobrenju zahtjeva za izdavanjem jamstva odlučuje tročlano Povjerenstvo za odlučivanje o o izdavanju jamstva Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu Međimurske županije koji je imenovao župan Međimurske županije.

Odluke se donose na sjednicama Povjerenstva većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.

Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobrenu garanciju iz Jamstvenog fonda donosi poslovna banka kod koje je kredit zatražen.

Ne postoji zakonsko pravo na izdavanje jamstva.

 

Svi koraci u postupku odobravanja i izdavanja jamstva definirani su Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem  Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu za Međimursku županiju.

 

7) ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM JAMSTVA

 

Zahtjev za izdavanjem jamstva podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva. Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija utvrđena člankom 17. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu za Međimursku županiju. Zahtjev sa obveznom dokumentacijom dostavlja se u dva primjerka u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Bana Jelačića 22b, 40 000 Čakovec.

 

 

8) TRAJANJE JAVNOG POZIVA

 

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja 2014. godine do iskorištenja sredstava

 

9) DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:

 

 

PRILOZI:

 

  1. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu za Međimursku županiju.
  2. Obrazac zahtjeva za izdavanjem jamstva
  3. Program jamstvenog fonda za prerađivačku  industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu