JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) i Zaključaka Skupštine Međimurske županije o prodaji nekretnina u vlasništvu Međimurske županije (južni dio bivše vojarne u Čakovcu) od 11.12.2009. godine, župan Međimurske županije raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE

I. Predmet prodaje:

Predmet prodaje je nekretnina upisana kod Općinskog suda u Čakovcu u zk. ul. 7374, k.o. Čakovec, kat. čest. 1134/2/2, u naravi sedam izgrađenih zemljišta i dvorište u ulici bana Josipa Jelačića, sveukupne površine 25 002 m2, a sastoji se od izgrađenog zemljišta, površine 126 m2, izgrađenog zemljišta, površine 896 m2, izgrađenog zemljišta, površine 275 m2, izgrađenog zemljišta, površine 26 m2, izgrađenog zemljišta, površine 188 m2, izgrađenog zemljišta, površine 39 m2, izgrađenog zemljišta, površine 46 m2, dvorišta, površine 23 406 m2.

Namjena nekretnine jest mješovita, pretežito poslovna – oznaka namjene u planu: M2, sukladno Generalnom urbanističkom planu Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 5/05, 1/09).
U skladu s GUP-om Grada Čakovca, između ostalog navedenog u čl. 11., st.3., određeno je da se na nekretnini označenoj kao M2 podzona, uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta, mogu graditi i kompleksi gospodarskih, poslovnih sadržaja – uslužnih i/ili trgovačkih (trgovački centri, poslovni centri, upravni centri i sl.), gospodarski, ugostiteljsko-turistički, uslužni i smještajni sadržaji, građevine komunalnih usluga (osim djelatnosti zbrinjavanja otpada) i ostali sadržaji propisani istim člankom.
Obavještavaju se ponuditelji da je izrada Detaljnog plana uređenja za predmetnu nekretninu u tijeku.

II. Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

III. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
Početna prodajna cijena za 1 m² nekretnine iznosi 70 € plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, odnosno sveukupno 1.750.140,00 € plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 17.500,00 €, kunske protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja i to na poslovni račun Međimurske županije broj: 2392007-1800020004 kod Međimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinija 37, s pozivom na broj 21 7307 – MB (za pravne osobe) i na broj 22 7307 – JMBG (za fizičke osobe), s naznakom „ jamčevina za kupnju nekretnine“ (za strane ponuditelje SWIFT: MBCKHR2X, IBAN: HR8023920071000000013).
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.

IV. Obvezni sadržaj ponude i dokazi sposobnosti:
1. Ime i prezime te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
2. Preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno rješenje o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar;
3. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama i u eurima (slovima i brojkama);
4. Dokaz o uplati jamčevine;
5. Broj računa ponuditelja sa svim potrebnim podacima, te naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća.

V. Rok i adresa za dostavu ponude
Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnine – južni dio vojarne u Čakovcu„
Rok za dostavu ponude je 05. veljače 2010. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VI. Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora i uvjeti prijenosa prava vlasništva
Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će župan Međimurske županije u roku od 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka odluke o prodaji nekretnine zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine, te u daljnjem roku od 30 dana od sklapanja ugovora uplatiti cjelokupnu kupovninu. U protivnom, smatrat će se da je ponuditelj odustao od kupnje.
Isprava o prijenosu prava vlasništva (tabularna izjava) predaje se kupcu nakon uplate cjelokupnog iznosa kupovnine. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
Porez na promet nekretnina i ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.
Na temelju zahtjeva odabranog ponuditelja, Međimurska županija će dozvoliti kupčevoj banci upis založnoga prava na nekretnini iz točke I. uz uvjet da se zalog daje jedino i isključivo radi isplate kupovnine prodavatelju. U tom slučaju, banka će biti dužna isplatiti cjelokupnu kupovninu izravno na račun Međimurske županije.

VII. Završne odredbe
Prodavatelj pridržava pravo bez navođenja razloga ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj.
Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore.
Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti na telefon 040/374-004 radnim danom od 9.00 do 13.00 sati ili putem elektroničke pošte: info@medjimurska-zupanija.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

KLASA: 406-01/09-02/11
URBROJ: 2109/1-01-09-01
Čakovec, 14.01.2010. godine

ŽUPAN
Ivan Perhoč