JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE (JUŽNI DIO VOJARNE U ČAKOVCU)

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE (JUŽNI DIO VOJARNE U ČAKOVCU)

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) župan Međimurske županije  raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE
(južni dio vojarne u Čakovcu)

I. Predmet prodaje:

Predmet prodaje je nekretnina upisana kod Općinskog suda u Čakovcu u zk. ul. 7374, k.o. Čakovec, kat. čest. 1134/2/2 (kat. čest. 1729/2), u naravi sedam izgrađenih zemljišta i dvorište u Ulici bana Josipa Jelačića, sveukupne površine 25 002 m2, a sastoji se od izgrađenog zemljišta, površine 126 m2, izgrađenog zemljišta, površine 896 m2, izgrađenog zemljišta, površine 275 m2, izgrađenog zemljišta, površine 26 m2, izgrađenog zemljišta, površine 188 m2, izgrađenog zemljišta, površine 39 m2, izgrađenog zemljišta, površine 46 m2, dvorišta, površine 23 406 m2.
Sukladno odredbama DPU-a prostora vojarne u Čakovcu („Službeni glasnik Grada Čakovca br. 4/11), detaljna namjena jest gospodarska namjena – poslovna, pretežito trgovačka, oznake K2.

II. Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH. 

III. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
Početna prodajna cijena za 1 m² nekretnine iznosi 65 €, odnosno sveukupno 1.625.130,00 €, plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Zainteresirani ponuditelji dužni su za nekretninu uplatiti jamčevinu u iznosu od 8.125,00 €, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja i to na poslovni račun Međimurske županije broj: 2392007-1800020004 kod Međimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinija 37, s pozivom na broj 68 7307 – OIB, s naznakom „jamčevina za kupnju nekretnine“ (za strane ponuditelje SWIFT: MBCKHR2X, IBAN: HR8023920071000000013).
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.

IV. Obvezni sadržaj ponude i dokazi sposobnosti:
1.  Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
2. Preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar;
3. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene (slovima i brojkama), te rok plaćanja kupovnine;
4. Obvezujuće pismo namjere poslovne banke da će izdati ponuditelju bankarsku garanciju s klauzulom „na prvi poziv i bez prigovora“ na 10% iznosa ponuđene cijene, umanjene za iznos uplaćene jamčevine, kao jamstvo Županiji za uredno izvršenje ugovornih obveza ukoliko s ponuditeljem zaključi ugovor o prodaji nekretnine,
5. Dokaz o uplati jamčevine, te broj računa ponuditelja sa svim potrebnim podacima, te naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća.


 V. Rok i adresa za dostavu ponude
Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnine – južni dio vojarne u Čakovcu.
Rok za dostavu ponude je do 15.09.2011. do 12 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VI.  Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora i uvjeti prijenosa prava vlasništva
Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će Skupština Međimurske županije na svojoj prvoj idućoj sjednici. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke Skupštine Međimurske županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja definirati će se ugovorom. Isprava  o prijenosu prava vlasništva (tabularna izjava) predaje se kupcu nakon uplate cjelokupnog iznosa kupovnine. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
Porez na promet nekretnina i ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

VII. Završne odredbe
Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja.
Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja, nekretnine, te zabilježbe raskidnog uvjeta se mogu dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Doris Srnec 040/374-005 i Vjeran Vrbanec 040/374-004); e-mail:
info@medjimurska-zupanija.hr


KLASA: 406-01/11-02/8   
URBROJ: 2109/1-01-11-02                                                    
Čakovec,  28.07.2011. godine                                                                
                                               

ŽUPAN

Ivan Perhoč