JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE “POSLOVNI PARK MEÐIMURJE”

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE “POSLOVNI PARK MEÐIMURJE”

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), župan Međimurske županije  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina na području gospodarske zone
„POSLOVNI PARK MEÐIMURJE“

1. Predmet prodaje:
Predmet javnog natječaja je prodaja dijela nekretnine na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ u Čakovcu:
1.1. 152/380 dijela nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu u z.k.ul.br. 4404, k.o. Čakovec, kat. čest. 1134/53/1 (identična s kčbr. 1700/2), u naravi neplodno zemljište, predvidive površine od 152.350,00 m2 predviđeno za formiranje građevnih čestica gospodarske namjene – pretežito industrijske /planske oznake I1/. Detaljna namjena i ostali elementi utvrđeni su „Detaljnim planom uređenja Gospodarske zona Istok – sjeverni dio u Čakovcu“ (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 1/11). Predmet prodaje nisu zemljišta sljedećih planskih oznaka S, M2, R2, Z-svi brojevi, IS-svi brojevi, UK-svi brojevi, OK, KP i P. Na nekretninama će biti potrebno osigurati osnivanje prava služnosti trase izvedenoga voda infrastrukture.
Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata predmetne nekretnine te da će se kupoprodaja izvršiti na temelju podataka iz ovjerenog parcelacijskog elaborata (kat. broj, opis nekretnine i površina), sukladno postignutoj cijeni za m2 nekretnine iz ovog natječaja.
1.2. 1/1 dijela nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu  u z.k.ul.br. 2467, k.o. Pribislavec, kat.čestica 805/A/1/1/1/5/1 (identična kč.br. 3385/5), u naravi pašnjak, površine 52 r, 558 čhv.

2. Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

3. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
Početna prodajna cijena za 1m² nekretnine iz točke 1.1. iznosi 36 €, odnosno sveukupno 5.484.600,00 € plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, a za 1m² nekretnine iz točke 1.2. iznosi 18 €, odnosno sveukupno 5.422.518,00 € plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Zainteresirani ponuditelji dužni su prije stavljanja svoje ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 27.000,00 € po nekretnini, odnosno 54.000,00 € ukoliko se natječu za obje nekretnine. Jamčevina se plaća u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja na poslovni račun Međimurske županije broj: 2392007-1800020004 kod Međimurske banke d.d. Čakovec, poziv na broj 68 7307 – OIB, s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine POSLOVNI PARK MEÐIMURJE – nekretnina pod 1.1. ili/i nekretnina pod 1.2.“. Za strane ponuditelje – SWIFT: MBCKHR2X, IBAN: HR8023920071000000013.
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.

4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
4.1. Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
4.2. Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);
4.3. Dokaz o uplati jamčevine te broj računa ponuditelja i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća;
4.4. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene (brojkom i slovima), te rok plaćanja kupovnine;
4.5. Bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno, odgovarajući financijski izvještaj za 2010. godinu,
4.6. Obvezujuće pismo namjere poslovne banke da će izdati ponuditelju bankarsku garanciju s klauzulom „na prvi poziv i bez prigovora“ na 10% iznosa ponuđene cijene, umanjene za iznos uplaćene jamčevine, kao jamstvo Županiji za uredno izvršenje ugovornih obveza ukoliko s ponuditeljem zaključi ugovor o prodaji nekretnine,
4.7. Poslovno-investicijska studija, odnosno plan razvoja i korištenja predmetnim nekretninama za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora uz navođenje planiranog datuma početka izgradnje (vidi točku 5.),
4.8. Referentna lista.
5. Osnovni kriterij prodaje nekretnina jest najviša postignuta cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čiji će poslovni koncept razvoja gospodarske zone biti ocijenjen većim brojem bodova, pri čemu će posebnu važnost imati sljedeći kriteriji:

5.1. Usklađenost poslovnog koncepta razvoja dijela gospodarske zone s prioritetima Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013. godine (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/11.),
5.2. Opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti unutar prostora gospodarske zone,
5.3. Opis daljnjih namjera kupca prilikom komercijalizacije prostora (visina potencijala za uključivanje lokalnog gospodarstva u nabavni lanac ponuditelja i/ili budućih ulagača, namjere ulaganja ponuditelja i/ili budućih ulagača u istraživanje i razvoj, udio ulaganja ponuditelja i/ili budućih ulagača u razvoj i edukaciju zaposlenika u ukupnim godišnjim izdacima za plaće, udio VSS u ukupnom broju zaposlenih kod ponuditelja i/ili budućih ulagača),
5.4. Planirani konačni broj zaposlenih,
5.5. Udio visoko obrazovane radne snage u planiranom zapošljavanju,
5.6. Ponuđeni model plaćanja.
Detaljniji opis kriterija se nalazi na internet stranicama Međimurske županije.

6. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnina – POSLOVNI PARK MEÐIMURJE)«. Rok za dostavu ponude je do 15.09.2011. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

7. Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će Skupština Međimurske županije na svojoj prvoj idućoj sjednici. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke Skupštine Međimurke županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Isplata kupovnine u roku/rokovima, te ispunjavanje predloženog poslovnog koncepta razvoja gospodarske zone predstavljat će bitan uvjet ugovora.
Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

8. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja.
Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja, postojanja zabilježbe raskidnog uvjeta i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Doris Srnec 040/374-005 i Vjeran Vrbanec 040/374-004); e-mail: 
info@medjimurska-zupanija.hr

 

KLASA: 406-01/11-02/8   
URBROJ: 2109/1-01-11-03                                                    
Čakovec,  28.07.2011. godine                                                                        

 

ŽUPAN

Ivan Perhoč