JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TEHNOLOŠKO INOVACIJSKOG CENTRA MEÐIMURJE

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TEHNOLOŠKO INOVACIJSKOG CENTRA MEÐIMURJE

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine broj 91/96, 124/97, 174/04) i članka 33. st. 2. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/2010) raspisuje dana 09.08.2011.

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu prizemlja zgrade Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje (u daljnjem tekstu: TIC II), koja se nalazi na adresi Čakovec, Ulica bana Josipa Jelačića 22c, a koji se sastoji od 9 ureda u prizemlju zgrade ukupne površine od 337,70 m2. U cijeni zakupnine budućem zakupcu će se omogućiti korištenje deset parkirnih mjesta, dodatnih dviju prostorija na I. katu zgrade od 47,78 m2 i 9,00 m2,, čajne kuhinje i sanitarnog čvora s tuševima, sobe za sastanke, konferencijske dvorane te računalnih laboratorija.
Predviđena namjena prostora: proizvodnja audiovizualnih i multimedijalnih djelatnosti, sukladna propisanim interesima i ciljevima projekta TIC Međimurje.
Početni iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a iznosi 51,00 kn/m2 neto.
Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 godina, u stanju u kakvom se nalazi.
Zakupnik je dužan plaćati mjesečni paušal od 20,00 kn/m2 neto na ime režijskih troškova.
Poslovni prostor se može razgledati radnim danom od 09:00 do 13:30 uz prethodnu najavu na tel. 040/395-560, kontakt osoba: Matija Derk, direktor REDEA d.o.o.
Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu početne zakupnine na poslovni račun društva REDEA d.o.o. broj 2392007-1100041525, otvoren kod Međimurske banke d.d. Čakovec, poziv na broj: OIB natjecatelja.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
a) ponudu koja sadrži podatke o natjecatelju (naziv tvrtke, sjedište, OIB), naznaku vrste djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti, iznos mjesečne zakupnine, broj računa ponuditelja sa svim potrebnim podacima, uključujući i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća, te izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete zakupa.
b) izvornik ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj ovlašten za obavljanje oglašene djelatnosti,
c) potvrdu nadležne Porezne uprave kojom se dokazuje da je natjecatelj ispunio obvezu plaćanja svih poreznih obveza,
d) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
e) ako se natjecatelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora –
dokaz da osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora,
Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj TIC zakup prostora, ne otvaraj“ na adresu: REDEA d.o.o., 40 000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22.
Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave, zaključno s 17.08.2011 do 16,00 sati.
Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda biti će 22.08.2011. u 10,00 sati u sjedištu REDEA d.o.o., Čakovec, bana Josipa Jelačića 22, sukladno odredbama članka 12-21. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/2010).
Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dostave Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude bez prava na kamatu, dok se položena jamčevina natjecatelja, čija je ponuda prihvaćena zadržava kao garantni polog tijekom trajanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Ako natjecatelji čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu bez obzira na razlog,  gube pravo na povrat uplaćene jamčevine.
O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana nakon završenog natječaja.


Najpovoljniji ponuđač dužan je najkasnije u roku od 8 dana nakon poziva sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. stavka Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupca.

Za REDEA d.o.o.:
Direktor:
Matija Derk