KOnzultacije o Strateškoj procjeni na okolis_20_11_2019