JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ koji se provodi u sklopu prioritetne osi 5, mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.


Opći cilj poziva
je povećati učinkovitost i sposobnost OCD-ova u pružanju socijalnih usluga, dok je specifični cilj unaprijediti sposobnosti OCD-ova za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.


Prihv
atljive projektne aktivnosti su (popis nije konačan, već ilustrativan):

 •     jačanje kapaciteta OCD-a za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
 •    jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga, provedba volonterskih pilot programa (uključujući zapošljavanje koordinatora volontera)
 •    razvoj i uvođenje sustava osiguranja kvalitete OCD-a u pružanju socijalnih usluga
 •    razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega socijalnih usluga u zajednici
 •   mentoriranje i osposobljavanje zaposlenika lokalnih OCD-a koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga (uključujući stručno osposobljavanje za rad u tim OCD-ima)
 •    uspostavljanje mobilne podrške malim lokalnim OCD-ima za pružanje socijalnih usluga
 •    unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera OCD-a za pružanje specifične socijalne usluge
 •    unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera OCD-a za zagovaranje i osnaživanje korisnika socijalnih usluga
 •    razvijanje inovativnih socijalnih usluga OCD-a
 •    aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije OCD-a s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalnih usluga
 •   aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici.

 

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti OCD ili formalna mreža OCD-ova koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga te imaju status udruge, sindikata, zaklade, socijalne zaklade, ustanove ili je riječ o vjerskoj zajednici. Također, potrebno je da u svom temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, te da je registrirana kao neprofitna organizacija.


Prihvatljivi partneri
osim gore navedenih organizacija (koje mogu biti i prijavitelji), također mogu biti i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te udruge poslodavaca.

Na ovaj poziv prijavitelj se mora javiti u projektnom partnerstvu pri čemu se ono sastoji od najmanje 3 pravne osobe (prijavitelj i 2 projektna partnera). Prijavitelj može biti istovremeno i partner u drugoj prijavi. Partneri mogu sudjelovati u više od 1 prijave. Najmanje jedna organizacija (prijavitelj ili partner) mora biti OCD koja nije sudjelovala u provedbi projekata financiranih sredstvima EU kao nositelj projekta. Najmanje jedna organizacija mora biti udruga registrirana za pružanje socijalnih usluga u jednoj od županija koje nemaju dovoljno razvijene socijalne usluge u zajednici (Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka).


Trajanje projekta
može biti od minimalno 12 mjeseci do maksimalno 14 mjeseci.

Ukupno raspoloživa financijska sredstva namijenjena ovom pozivu iznose 20.243.000,00 kn. Najmanji iznos traženih bespovratnih sredstava za financiranje projekta može biti 350.000,00 kn, a najveći  750.000,00 kn.

Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijavu: 22. 9. 2014.

Prezentacija informativne radionice 29.7.2014.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.