IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3 “OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE”

IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3 “OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE”

Kratak opis natječaja:
U skladu sa Smjernicama za ESF 2014.-2020. br. 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ ovim Pozivom tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. odabrat će se za financiranje operacije u okviru:
– Investicijskog prioriteta 10ii “Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju”;
– Investicijskog prioriteta 10iii „Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija“;
– Investicijskog prioriteta 10iv „Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja“.

 

Stoga se pozivaju tijela da dostave svoje prijedloge operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava za razdoblje od 2015.-2017. godine, a koje će s provedbom započeti do kraja 2015. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:
Tijela državne i javne uprave koja provode operacije/projekte:
– temeljem zakona i/ili podzakonskog akta i/ili strateškog dokumenta kojim se utvrđuju EU, nacionalni i/ili regionalni razvojni ciljevi (strategije, smjernice, akcijski planovi i/ili ostali od strane relevantnih tijela usvojeni i važeći strateški dokumenti);
– koje su od ključne i strateške državne/regionalne (područne, uključujući ITU) ili sektorske važnosti ili su povezani s javnim uslugama, a čije je nositelje u odnosu na ciljeve operacije/projekta moguće jednoznačno odrediti i prije početka pripreme projekta.

Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive su one aktivnosti koje su određene Operativnim programom “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva Prioritetne osi 3 ovog operativnog programa. Predložene aktivnosti moraju biti u skladu sa zakonom, strategijom, smjernicama, akcijskim planovima ili nekim drugim nacionalnim strateškim dokumentom.

Financiranje:
Unutar Poziva nije određen minimalna i maksimalan financijski iznos operacija/projekta kojeg prijavitelj predlaže za sufinanciranje operacije kao izravne dodjele sredstava. Ukupno raspoloživa sredstva unutar Prioritetne osi 3 OP ULJP-a iznose 529.411.765 eura, uključujući i sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih, a odnose se na sve otvorene i ograničene operacije/projekte iz ove Prioritetne osi koji će se provoditi do 2023. godine (N+3).

Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Datum završetka natječaja: 30.10.2015.godine.

Izvor: www.esf.hr