INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE

INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE

Poziv “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. “Zaštita okoliša i održivost resursa”, Specifičnog cilja 6c1 “Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine”, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Opći cilj poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, dok je specifični cilj poziva pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Da bi se projektni prijedlog smatrao Integriranim programom nužno mora obuhvatiti sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja u minimalno dvije ili više sljedećih kategorije ulaganja: kulturna baština, znanost i edukacija, slobodno vrijeme i rekreacija, smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo), pristupačnost, maloprodaja i zanati te promocija i vidljivost.

Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti i pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Prihvatljive aktivnosti:

A) Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

1. Priprema studijske dokumentacije:
2. Priprema projektne dokumentacije:

B) Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Provedba Integriranog programa obuhvaća četiri osnovna tipa aktivnosti:
– Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
– Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
– Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
– Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos sufinanciranja:
Grupa aktivnosti A) – najniži iznos 500.000,00 kuna; najviši iznos 5.000.000,00 kuna,
Grupa aktivnosti B) – najniži iznos 7.000.000,00 kuna; najviši iznos 100.000.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:
– 20% sredstava od ukupne financijske alokacije (raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv) ili 76.000.000 kuna (okvirno 10.000.000 eura) dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju pripremu dokumentacije za provedbu Integriranih programa, odnosno za projektne prijedloge za grupu aktivnosti A).
–  80% sredstava od ukupne financijske alokacije (raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv) ili 304.000.000 kuna (okvirno 40.000.000 eura) dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju provedbu Integriranih programa, odnosno za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B).

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A
    → do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B

Pitanja i odgovori 25.11.2015.

Pitanja i odgovori 8.12.2015.

VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 28. prosinca 2015. godine objavljena je druga izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 6. studenoga 2015. godine.
Izmjena, između ostalog, obuhvaća i produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) koji se pomiče sa 8. siječnja 2016. na 29. siječnja 2016.

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti ovdje: II. izmjena natječajne dokumentacije

Napomena: U slučaju možebitne neusklađenosti između odredbi Druge izmjene Poziva te odgovora danih putem „Pitanja i odgovora“ te „Pitanja i odgovora s informativnih radionica (ZG, OS, ST)“ prije objave Drugog izmjene Poziva, relevantnim se smatraju isključivo odredbe sadržane u Drugoj izmjeni Poziva.

VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 3. prosinca 2015. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 6. studenoga 2015. godine.

Izmjena se odnosi na produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) koji se pomiče sa 6. prosinca 2015. na 8. siječnja 2016. Izmjena je posljedica velikog broja pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom Informativnih radionica, odnosno potrebe da odgovori na iste, u najvećoj mogućoj mjeri, budu raspoloživi potencijalnim prijaviteljima prije mogućnosti podnošenja projektnih prijava.