EUROPAID – IPA INFO 2012 CIVIL SOCIETY EU INFO – CROATIA

EUROPAID – IPA INFO 2012 CIVIL SOCIETY EU INFO – CROATIA


Glavni ciljevi natječaja: povećanje razumijevanja o politikama i programima EU, povećanje znanja o mogućnostima i pogodnostima za građane – prije i nakon ulaska u EU, potpora hrvatskim institucijama te Delegaciji EU zaduženih za pitanja u vezi s EU.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema informativnih i komunikacijskih alata
 • Priprema audio-vizualnih materijala te njihovo emitiranje
 • Suradnja s raznim medijima na EU sadržajima
 • Radionice, seminari, konferencije, predavanja, rasprave i sastanci
 • Posebno dizajnirane aktivnosti ili kampanje za određene ciljne skupine
 • Tiskani materijali (leci, knjige, brošure, posteri)
 • Natjecanja, kvizovi
 • Nadogradnja postojeće relevantne internet stranice relevantnim sadržajem
 • Razvoj nove internetske stranice osiguravajući održavanje i redovito ažuriranje
 • Interaktivni pristup građanima (također i kroz društvene mreže)
 • EU događanja ili sudjelovanja na različitim sajmovima i festivalima s tribinama i drugim aktivnostima


Prihvatljivi prijavitelji: sve neprofitne, nevladine organizacije, tijela javnog sektora i lokalne uprave i samouprave.


Ukupni budžet:  400.000 €


Minimalni iznos po projektu:  50.000 €


Maksimalni iznos po projektu: 80.000 €


Postotak sufinanciranja:          Min – 50%
                                                    Max – 80%


Rok za prijavu: 5.11.2012.


Planirano trajanje projekta ne može biti kraće od 12 mjeseci ni duže od 18 mjeseci.

Više informacija potražite na internet stranici: http://europaconsortium.eu/node/528