DRŽAVNE NAGRADE ZA HUMANITARNI RAD U 2019. GODINI

DRŽAVNE NAGRADE ZA HUMANITARNI RAD U 2019. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na prijedlog Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad, raspisuje Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini.

Državna nagrada za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Nagrada) je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se dodjeljuje kao: Nagrada za životno djelo (jedna u tekućoj godini) – fizičkoj osobi,  za trajan doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada, u obliku povelje i novcu, te Godišnja nagrada (najviše tri) – pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada, u obliku povelje.

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne /regionalne/ samouprave, neprofitne i profitne  pravne osobe) da podnesu prijave na Poziv, odnosno da predlože kandidata/kandidatkinju za dodjelu Nagrade u 2019. godini.

Prijave na ovaj Poziv mogu se podnijeti u razdoblju od 30. listopada do 14. studenoga 2019. godine.

Potrebna dokumentacija dostupna je na sljedećem linku:

https://bit.ly/2JBwqP0