Plan nabave

Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA objavljuje planove nabave u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te su dostupni na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA objavljuje REGISTAR UGOVORA u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa: