CIRCLE – CIRCULAR INNOVATION AND RESILIENT CITY LABS IN THE ADRION REGION

CIRCLE – CIRCULAR INNOVATION AND RESILIENT CITY LABS IN THE ADRION REGION

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kao projektni partner sudjeluje u provedbi projekta CIRCLE –  Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region zajedno s 13 partnera iz javnog i civilnog sektora koji dolaze iz osam zemalja jadransko-jonskog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija). Projekt je započeo 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022., odnosno 30 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura.

Cilj projekta je poboljšati transnacionalne kapacitete država jadransko-jonskog područja koje su partneri u projektu sa svrhom smanjenja okolišne ranjivosti i očuvanje ekosustava na jadransko-jonskom području, sustavnim prelaskom s dosadašnjeg linearnog gospodarstva na cirkularnu/kružnu ekonomiju (CE) kao temelj svakog efikasnog modela sakupljanja i recikliranja otpada. Pod pojmom CIRKULARNA (KRUŽNA) ekonomija podrazumijeva se široki spektar aktivnosti usmjerenih modelu koji osigurava održivo gospodarenje resursa, produženje životnog vijeka proizvoda s ciljem smanjenja otpada te povećanu uporabu obnovljivih izvora energije. Kružna ekonomija je poslovni koncept u kojem se tokovi resursa i energije održavaju u modelu zatvorene petlje, gdje se nastoji da proizvodi što duže cirkuliraju u kružnom ciklusu.

Aktivnosti koje Javna ustanova REDEA, kao projektni partner, provodi u sklopu projekta CIRCLE odnose se na uspostavu projektnog interaktivnog modela kružne ekonomije CIRCLab i osiguranje uvjeta za dionike koji se bave gospodarenjem otpada za postepenu tranziciju s linearnog na  kružno gospodarenje otpadom, što će doprinijeti unapređenju postojeće situacije gospodarenja otpadom u Međimurskoj županiji.

Svrha djelovanja projektnih partnera je širenje znanja i dobrih praksi kroz suradnju različitih dionika (jedinice lokalne i regionalne samouprave, tvrtke za gospodarenje otpadom, interesne skupine uključujući neprofitne organizacije kao npr. organizacije za zaštitu okoliša, organizacije za pomoć gospodarstvu te obrazovne institucije).

U sklopu projekta će se razviti Inovacijski centri kružne ekonomije, tzv. CIRCLab-ovi koji će pokrivati četiri područja:

  • Simbioza industrije (otpad iz jedne industrije postaje sirovina za drugu industriju)
  • Organski otpad (kompost, bio-gorivo)
  • Elektronički otpad – WEEE (sadrži mnogo plemenitih metala)
  • Građevinski otpad (CDW)

Projektom CIRCLE Javna ustanova REDEA formirati će Inovacijski centar za kružnu ekonomiju – CIRCLab (za elektronički otpad (WEEE)) kao neformalnu interaktivnu platformu sudionika iz privatnog, javnog, civilnog i obrazovnog sektora. WEEE će biti ključno mjesto za razvoj ideja, prijenos znanja, iskustva i vještina, kako bi se omogućili uvjeti za prelazak na kružno gospodarenje otpadom na području Međimurske županije.

Novo uspostavljeni CIRCLab predstavljat će:

  • interaktivnu neformalnu platformu gdje će se provoditi „soft“ aktivnosti (bez infrastrukture) interakcijom dionika javnog i privatnog sektora (privatne tvrtke, javne ustanove, javne agencije, fakulteti, korisnici, široka javnost, jedinice lokalne i regionalne samouprave, zainteresirane grupe građana i dr.) sa svrhom zajedničkog razvijanja ideja, prototipiranja, ocjenjivanja i testiranja  novih tehnologija, usluga, proizvoda i sustava u svakodnevnom životu;
  • mjesto koje će okupljati multidisciplinarne i uključive dionike.

JU REDEA će promotivnim projektnim aktivnostima, analizom o gospodarenju otpadom, organizacijom brojnih stručnih radionica, formiranjem CIRCLab-ova u narednih godinu i pol dana projektom doprinijeti osviještenju o potrebi ulaganja u kružno gospodarstvo što je nužno za poboljšanje kvalitete života i stvaranja „zelene Europe“.

Više o projektu dostupno je na web stranici https://circle.adrioninterreg.eu/.