U PRIPREMI PRIJAVA NA NATJEČAJ MRRFEU ZA EDUKACIJE ZA JAVNI SEKTOR

U PRIPREMI PRIJAVA NA NATJEČAJ MRRFEU ZA EDUKACIJE ZA JAVNI SEKTOR

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA kao regionalni koordinator za Međimursku županiju i ove će se godine prijaviti na natječaj u okviru potprograma V. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) kako bi osigurala sredstva za organizaciju edukacija koje su u skladu s potrebama lokalnih potencijalnih prijavitelja i provoditelja projekata financiranih iz fondova Europske unije. Kako bismo što bolje utvrdili potrebe za edukacijama i osigurali što kvalitetnije programe, uskoro ćemo objaviti anketni upitnik.
 

Naime, MRRFEU je 11. ožujka objavilo poziv za iskaz interesa za  dodjelu financijske potpore za potprogram V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ u 2013. godini.
 

Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i razvojnim agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske unije, te  strukturnih i Kohezijskog fonda. Kroz ovaj potprogram mogu se financirati isključivo troškovi edukativnih aktivnosti, odnosno stjecanja specifičnih znanja vezanih uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva su regionalni koordinatori.
 

Prošle su godine u listopadu i studenom iz istog natječaja financirane edukacije o upravljanju projektnim ciklusom, financijskom upravljanju i državnim potporama.