RAZVOJNA STRATEGIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.–2013.

RAZVOJNA STRATEGIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.–2013.

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) koji je usvojen 2009. godine definirani su svi ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom je predviđeno da svaka županija donese svoju razvojnu strategiju koja će dati doprinos ukupnom razvoju Hrvatske. Područja koja strategija obuhvaća ne odnose se samo na gospodarstvo, već na ukupni društveni rast i razvoj.

 

Proces izrade strategije započeo je radionicama po tematskim područjima gdje su se razmatrale temeljne postavke razvoja Međimurske županije, s posebnim naglaskom na analizu stanja iz područja gospodarstva, ljudskog kapitala, ruralnog razvoja, prirodnih resursa i upravljanja razvojem. Za svako od analiziranih područja postavljena je dijagnoza stanja, uređena usporednim suprotstavljanjem razvojnih problema s jedne i razvojnih potreba s druge strane. Aktivnim sudjelovanjem interesno-utjecajnih skupina odnosno dionika postupno su se izdvajale i označavale unutarnje snage i slabosti, te s druge strane, vanjske prilike i prijetnje koje utječu na razvoj Međimurske županije. Uz spomenutu analizu, glavne sastavnice strategije još su i vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere, financijski plan, komunikacijska strategija i akcijski (provedbeni) plan.

 

VIZIJA
Međimurje, županija snažnog poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete života

 
 
 
 
 
 
CILJ 1
Jačanje konkurentnosti gospodarstva

CILJ 2
Jačanje ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete življenja

CILJ 3
Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima

CILJ 4
Unaprjeđenje upravaljanja regionalnim razvojem

Razvojna strategija Međimurske županije 2011.–2013. jednoglasno je prihvaćena na sjednici Skupštine Međimurske županije 7. veljače 2011. godine. Odlukama Skupštine Međimurske županije (prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU) od 10. listopada 2013. godine te 9. listopada 2014. godine produljeno je važenje strategije do kraja 2015. godine.

 


D
okument i sažetak možete preuzeti u nastavku:

 Razvojna strategija međimurske županije 2011-2013
 Razvojna strategija međimurske županije 2011-2013-sažetak

 

Pristup bazi projekata moguć je preko sljedeće poveznice:

 

REGIONALNI OPERATIVNI PROGRAM (ROP) bio je krovni, strateški, razvojni dokument Međimurske županije do izrade Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013. i jedan je od prvih dokumenata te vrste u našoj županiji. Dijelovi ROP-a korišteni su prilikom izrade županijske razvojne strategije.

 

 Regionalni operativni program 2006-2013