PROGNOZIRANJE POTREBNIH VJEŠTINA ZA PRAVOVREMENU INTERVENCIJU NA TRŽIŠTU RADA

PROGNOZIRANJE POTREBNIH VJEŠTINA ZA PRAVOVREMENU INTERVENCIJU NA TRŽIŠTU RADA

image 11


Posljednji seminar za korisnike sustava za prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada u sklopu projekta „Prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje“ (u okviru programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS) održan je 5. studenog 2014 godine. 
Cilj ciklusa seminara je razviti svijest o važnosti planiranja poslovanja i praćenja trendova na tržištu rada korištenjem novih alata tržišta rada.

Kako bi sudionicima približili sustav za prognoziranje vještina na tržištu rada kao novog alata u pripremi razvojnih dokumenata, projekata, planiranja upisnih kvota i obrazovnih programa, ali i planiranja ljudskih resursa u poduzećima seminari su tematski prilagođeni ciljnim skupinama na tržištu rada. Tako je treći po redu seminar bio organiziran za realni sektor, odnosno poslodavce.


Tema trećeg seminara također je bila „Ključne vještine potrebne na tržištu rada i prognoza nezaposlenosti“, predstavljena u kontekstu potreba poslodavaca i mogućnosti koje mogu iskoristiti na  tržištu rada
. Naime, za postizanje konkurentnosti i prilagodljivosti sve zahtjevnijem tržištu izuzetno je važno pravovremeno planiranje potreba za budućim kadrovima ili dokvalifikacija već zaposlenih, kroz organiziranje formalnih i neformalnih programa učenja i osposobljavanja. Da bi se to postiglo, potrebna je kontinuirana komunikacija poslodavaca, obrazovanja i institucija tržišta rada. Na seminaru su predstavljene i prilike za prijavu inovativnih poduzetničkih projekata financiranim uz potporu EU.


Seminar je završio konstruktivnom raspravom o važnosti uspostavljenog sustava za prognoziranje potrebnih vještina kao alata za pravovremenu intervenciju na tržištu rada, ali i važnosti razmjene informacija među samim dionicima tržišta rada, radi postizanja krajnjeg cilja tj. veće zapošljivosti i stvaranja novih radnih mjesta. 

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Čakovec, a partneri na projektu su: Regionalna razvojna agencija Međimurja – REDEA, Institut sinergije, znanosti i društva Čakovec, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj i L&R social research iz Beča.

image 11