PREDSTAVLJENE KREDITNE LINIJE HBOR-A ZA PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITO

PREDSTAVLJENE KREDITNE LINIJE HBOR-A ZA PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITO

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) provodi dva programa kreditiranja pripreme i provedbe projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Prezentaciju ovih programa, koju je organizirala REDEA u suradnji sa HGK Međimurja 20. ožujka u velikoj vijećnici Međimurske županije, odazvao se velik broj poduzetnika, poljoprivrednika i predstavnika komunalnih poduzeća sa područja Međimurske županije.
 
Program kreditiranja pripreme projekata obnovljivih izvora energije dio je Projekta obnovljivih izvora energije financiranog darovnicom Svjetske banke, odnosno Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša (GEF). Temeljni cilj darovnice je poticanje razvoja ekonomski i ekološki održivog tržišta obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj te kreiranje poticajnog okruženja za ulaganja u projekte korištenja obnovljivih izvora energije. Provedbeno tijelo projekta je HBOR, a partner u dijelu pripreme konkretnih projekata obnovljivih izvora energije jest FZOEU. U okviru Programa provodi se kreditiranje pripreme projekata obnovljivih izvora energije.
 
Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije uključujući biomasu, male hidroelektrane (do 10 MW), geotermalnu i sunčevu energiju. Ipak, u ovoj fazi projekta naglasak se daje na projekte biomase. Kreditirati se može do 50% ukupnih prihvatljivih troškova projektne dokumentacije i u načelu najviše do iznosa od 150.000 USD. Korisnici kredita mogu biti komunalna društva, trgovačka društva, obrtnici, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe. Kamatna stopa na dodijeljene kredite iznosi 4% godišnje. Rok korištenja kredita je 2 godine od datuma zaključenja ugovora o kreditu.
 
Neovisno o darovnici GEF-a, HBOR je pokrenuo Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Cilj ovog Programa je realizacija investicijskih projekata kojima je svrha saniranje odlagališta otpada; poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada; gospodarenje otpadom; obrada otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada; poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu; zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti; provedba nacionalnih energetskih programa; poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.); poticanje održive gradnje; poticanje čistijeg transporta te drugih projekata kojima se zaštićuje okoliš, postiže energetska učinkovitost te uvode obnovljivi izvori energije. Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva i u trajna obrtna sredstva (najviše 30% iznosa kredita). Korisnici kredita mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, komunalna društva, obrtnici i ostale pravne i fizičke osobe. Krediti mogu biti realizirani izravno sa HBOR-om ili putem poslovnih banaka. Najmanji iznos kredita je 100.000 kuna, a najveći iznos nije ograničen. HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Moguć je poček do 2 godine i rok otplate do 12 godina uključujući i poček. Kamate su 4 odnosno 6% godišnje ovisno o kategoriji Korisnika. Moguća je i subvencija kamatne stope od strane FZOEU od 2%.
 
Iako su predstavljeni programi shvaćeni kao značajan pomak u poticanju projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti prisutni na prezentaciji u raspravi koja je uslijedila ukazali su na neprilagođenost ovih programa malim individualnim investitorima. Pokretanje ovakvih programa najavljeno je u skoroj budućnosti što će popratiti i izgradnja potrebne infrastrukture i poslovnih modela za njihovo financiranje i provedbu. Međimurska županija pokrenuti će niz inicijativa u ovom smjeru preko svoje novo osnovane energetske agencije koja sa djelovanjem počinje u proljeće ove godine.
 

Detaljnije informacije o programima i potrebni obrasci dostupni su na web stranicama HBOR-a www.hbor.hr