OBJAVLJEN JAVNI POZIV MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA PRIJAVU MANIFESTACIJA

OBJAVLJEN JAVNI POZIV MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA PRIJAVU MANIFESTACIJA

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010. godini

 
 1. Predmet Javnog poziva
 
Predmet Javnog poziva je dodjela potpore Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za organizaciju manifestacija u 2010 godini u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kuna i to:
           za manifestacije održane u razdoblju 01/01/2010 – 20/05/2010 godine, u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
           za manifestacije održane u razdoblju 21/05/2010 – 31/08/2010 godine, u iznosu od 2.500.000,00 kuna;
           za manifestacije održane u razdoblju 01/09/2010 – 31/12/2010 godine, u iznosu od 2.500.000,00 kuna.
 
 1. Kategorije i organizatori manifestacija koje se potiču
 
 1.  
  1. Ministarstvo daje potpore za sljedeće kategorije manifestacija:
           znanstveno-stručne
           gospodarske
           lokalno-tradicijske.
 
Znanstveno-stručne manifestacije obuhvaćaju znanstveno-stručne skupove iz područja:
           poljoprivredne proizvodnje
           prehrambene industrije
           ribarstva
           ruralnog razvoja
           sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda
           očuvanja okoliša i biološke raznolikosti u poljoprivredi
           organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača
           edukacije proizvođača, učenika i studenata vezano uz poljoprivredu.
 
Gospodarske manifestacije obuhvaćaju sajmove i prodajne izložbe vezane uz:
           poljoprivredno-prehrambene proizvode
           inpute za poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo
           strojeve, opremu, alate i računalne sustave vezane uz poljoprivredu i ribarstvo.
Lokalno-tradicijske manifestacije obuhvaćaju lokalne priredbe u naseljima s manje od 10.000 stanovnika vezane uz:
           prezentacije kulturne baštine i tradicijskih obrta
           prezentacije lokalnih proizvoda.
 
 1.  
  1. podnositelji zahtjeva (organizatori manifestacija) mogu biti:
Za znanstveno-stručne manifestacije:
           obrazovne ustanove
           znanstvene ustanove
           stručna udruženja iz područja poljoprivrede i ribarstva, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
           konzultantske tvrtke registrirane za obavljanje pružanja savjetodavnih usluga
           isključene su fizičke osobe te ustanove u poljoprivredi i ribarstvu koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna, pozicija Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
 
Za gospodarske manifestacije:
           gradovi, županije i Grad Zagreb
           trgovačka društva u kojima JLS-a, županija i Grad Zagreb imaju minimalno 25% udjela u vlasništvu
           udruženja proizvođača, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora.
           konzultantske tvrtke registrirane za organizaciju sajmova, izložbi i kongresa.
 
Za lokalno-tradicijske manifestacije:
           općine i gradovi
           udruge.
 
 1. Procedura za organizatora manifestacije
 
Organizator manifestacije MPRRR-u podnosi:
           prijavu za održavanje manifestacije
           zahtjev za isplatu potpore za održane manifestacije.
 
 1.  
  1. Prijavu za održavanje manifestacije organizatorpodnosi najkasnije 30 kalendarskih dana prije njezinog održavanja, na Obrascu M-10-1.
 
Iznimno, za manifestacije održane u razdoblju 01/01/2010 – 20/05/2010 prijave za održavanje manifestacije se ne podnose posebno nego se podnose zajedno s zahtjevom za isplatu održane manifestacije.
 
Kod podnošenja prijave za održavanje manifestacije, uz obrazac M-10-1 organizator prilaže:
 

 

dokumentacija
manifestacije
znanstveno-stručne
gospodarske
lokalno-tradicijske
izvadak iz sudskog registra ili registra udruga, ovisno o organizacijskom obliku
da
da
da
službeni popis članova udruge, ako je udruga organizator manifestacije
ne
ne
da
program manifestacije (službeni letak)
 
da
da
da

 

 
 1.  
  1. Zahtjev za isplatu potpore za održane manifestacije organizator podnosi na Obrascu M-10-2., u:
 
           1. roku – za manifestacije održane u razdoblju 01/01/2010 – 20/05/2010, od 01/06/2010 do 30/06/2010 godine
           2. roku – za manifestacije održane u razdoblju 21/05/2010 – 31/08/2010, od 01/09/2010 do 30/09/2010 godine
           3. roku – za manifestacije održane u razdoblju 01/09/2010 – 31/12/2010, od 01/01/2011 do 31/01/2011 godine
 
Kod podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za održane manifestacije, uz obrazac M-10-2 organizator prilaže:
 

 

dokumentacija
manifestacije
znanstveno-stručne
gospodarske
lokalno-tradicijske
preslika odobrenja nadležne PU za održavanje priredbe ili preslika odobrenja JLS/Grada Zagreba za održavanje priredbe
ne
da
da
lista sudionika s potpisima sudionika/ potvrđena od strane organizatora*
da
ne
ne
lista izlagača s potpisima izlagača potvrđena od strane organizatora*
ne
da
ne
tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan održanu manifestaciju
da
da
da
potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
da
da
da
preslika Ugovora s bankom iz kojeg je vidljiv broj žiro računa podnositelja zahtjeva ili Potvrda banke o žiro računu
da
da
da
preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku
da
da
da
potvrda JLS/ županije/ Grada Zagreba o vlasničkom udjelu u trgovačkom društvu
ne
da
ne

 

 
*Iznimno, za manifestacije održane u razdoblju 01/01/2010 – 20/05/2010 uz obrazac M-10-2 podnositelj zahtjeva za isplatu potpore za održane manifestacije prilaže Obrazac M-10-1 i dokumentaciju kao kod Prijave za održavanje manifestacije. U ovom slučaju lista sudionika/izlagača-Obrazac M-10-3 ne mora sadržavati potpise sudionika/izlagača.
 
Za podnositelje zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za ostvarenje potpore, Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u roku od 30 dana od dana završetka roka za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore za održane manifestacije iz stavka 3.b. donosi Odluku o isplati potpore.
 
Isplatu potpore na žiro-račun organizatora, Ministarstvo će izvršiti u roku do 60 dana od dana donošenja Odluke o isplati potpore. Za podnositelje zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima za ostvarenje potpore te koji ne podnesu u rokovima i na propisan način prijavu za održavanje manifestacije i zahtjev za isplatu potpore za održane manifestacije, Ministar donosi negativnu odluku u roku od 30 dana od dana završetka roka za podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za održane manifestacije iz stavka 3.b. Obavijest o negativnoj odluci će biti dostavljena podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana donošenja.
 
 1. Uvjeti koje podnositelj zahtjeva (organizator manifestacije) mora ispuniti
 
–    organizacijski oblik iz točke 2.b. ovisno o kategoriji manifestacije
–    pravovremeno podnošenje prijave za održavanje manifestacije i zahtjeva za isplatu   potpore u skladu s točkom 3.a. i 3.b.
–    kompletnost prijave, (uključujući propisanu dokumentaciju) u skladu s točkom 3.a.
i 3.b.
–   da nemaju nepodmirenih obveza prema državi
–   da nemaju neizvršenih obveza po ranijim ugovorima prema Ministarstvu
            poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja         
 
 1. Iznos potpore
 
–   za znanstveno-stručne manifestacije, potpora iznosi 150 kn po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000 kn ukupno.
 
– za gospodarske manifestacije, potpora iznosi 300 kn po izlagaču, ali ne više od 45.000 kn ukupno.
 
–   za lokalno-tradicijske manifestacije, potpora iznosi:
           5.000 kn fiksno za jedinice lokalne samouprave
           100 kn po članu udruge, ali ne više od 5.000 kn ukupno.
 
Podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu samo za jednu manifestaciju u 2010. godini.
Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan podnositelj zahtjeva.
 
Ukoliko zahtjevi za isplatu potpore održanih manifestacija unutar pojedinog roka iz stavke 3.b. premašuju sredstva predviđena u točki 1. ovoga Javnog poziva, iznosi potpora će se proporcionalno smanjiti svim podnositeljima zahtjeva.
 
Ukoliko sredstva predviđena u točki 1. ovoga Javnog poziva unutar pojedinog razdoblja ne budu utrošena pridodaju se sredstvima predviđenim za iduće razdoblje.
 
 1. Popunjavanje i slanje Prijave za održavanje manifestacije i Zahtjeva za isplatu potpore za održane manifestacije
 
Prijava i Zahtjev podnose se isključivo na Obrascima M-10-1 i M-10-2 koji su objavljeni na web stranici Ministarstva (www.mps.hr), JAVNI NATJEČAJI: RURALNI RAZVOJ/ Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2010. godini.
 
Obrasce za prijavu i zahtjeve za isplatu potrebno je popuniti isključivo pomoću računala.
 
Organizator manifestacije podnosi Prijavu za održavanje manifestacije i Zahtjev za isplatu potpore za održane manifestacije isključivo poštom preporučeno, na adresu:
 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa
Ulica Grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
„Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2010. godini“