Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), informacije kojima raspolaže Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:

 1. na internetskim stranicama (www.redea.hr),
 2.  putem e-biltena,
 3.  održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 4.  neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 5.  uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 6. dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.
Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
 •   pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr,
 •   telefaksom na broj: 040/395 142,
 •   telefonom na brojeve: 040/395 535 i 040/395 560,
 •   poštom na adresu: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
  osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.
 • Službenica za informiranje je Ana Kralj, prokurist REDEA-e d.o.o.
 • Odluka o imenovanju službenice za informiranje
 • Najčešće tražene informacije od REDEA d.o.o. odnose se na strateške dokumente i projekte financirane iz fondova EU-a.
 • REDEA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
 • Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. 
 • Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).