Informacije kojima raspolaže Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:
 •  na internetskim stranicama (www.redea.hr),
 •  putem e-biltena,
 •  održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 •  neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 •  uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 •  dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.
Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
 •   pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr,
 •   telefaksom na broj: 040/395 142,
 •   telefonom na brojeve: 040/395 535 i 040/395 560,
 •   poštom na adresu: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
  osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.
 • Službenica za informiranje je Ana Kralj, prokurist REDEA-e d.o.o.
 • REDEA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
 • Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.