IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 1 “VISOKA ZAPOŠLJIVOST I MOBILNOST RADNE SNAGE”

IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 1 “VISOKA ZAPOŠLJIVOST I MOBILNOST RADNE SNAGE”

U skladu sa Smjernicama za Europski socijalni fond u razdoblju 2014.-2020. br. 3. “Dodjela bespovratnih sredstava”, u sklopu ovog Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati temeljem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 “Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. odabrat će se za financiranje u okviru:

  •     Investicijskog prioriteta 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage”,
  •     Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade”,
  •     Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su
  •     izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade”,
  •     Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

U okviru Poziva se pozivaju sva tijela da dostave prijedloge operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava za razdoblje 2015.-2017. i koje će s provedbom započeti do kraja 2015. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Tijela državne i javne uprave koja provode operacije/projekte:
  •  temeljem zakona i/ili podzakonskog akta i/ili strateškog dokumenta kojim se utvrđuju EU, nacionalni i/ili regionalni razvojni ciljevi (strategije, smjernice, akcijski planovi i/ili ostali od strane relevantnih tijela usvojeni i važeći strateški dokumenti);
  •  koje su od ključne i strateške državne/regionalne (područne, uključujući ITU) ili sektorske važnosti ili su povezani s javnim uslugama, a
  •  čije je nositelje u odnosu na ciljeve operacije/projekta moguće jednoznačno odrediti i prije početka pripreme projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti koje su unaprijed određene Operativnim programom “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. i koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva Prioritetne osi 1 ovog operativnog programa. Aktivnosti moraju biti usklađene sa zakonom, strategijom, smjernicama, akcijskim planovima ili nekim drugim nacionalnim strateškim dokumentom.

Rok: 30.10.2015.

Više o natječaju možete pročitati OVDJE.