IZMJENE I DOPUNE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1.

IZMJENE I DOPUNE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1.

Na službenim stranicama APPRRR objavljene su izmjene i dopune natječaja za provedbu Tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Izmjene i dopune natječaja možete pregledati na slijedećoj poveznici.

Ukratko, radi se o sljedećim izmjenama:

  1. U tekstu Natječaja u točki 1. PREDMET NATJEČAJA, stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.“

  1. U Prilogu II Natječaja – Lista prihvatljivih troškova, u točki (kodu troška) 7.4.1. A.1. naziv dozvoljenog troška mijenja se i sada glasi:

„Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)“

  1. U Prilogu II Natječaja – Lista prihvatljivih troškova, iza točke (koda troška) 7.4.1. A.1.9 dodaju se nove točke (kodovi troška) 7.4.1. A.1.10, 7.4.1. A.1.11 i 7.4.1. A.1.12 te odgovarajući nazivi dozvoljenog troška koji glase:

7.4.1. A.1.10 – garaža

  7.4.1. A.1.11 – vatrogasno spremište

  7.4.1. A.1.12 – vatrogasni toranj

  1. U Prilogu III Natječaja – Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu, točka 8. u dijelu točke koji se odnosi na pojašnjenje, pojašnjenje se mijenja i sada glasi:

Pojašnjenje: Jedinice lokalne samouprave ne dostavljaju navedenu Izjavu.

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu; popunjena, potpisana i ovjerena Izjava se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.4.« unutar dokumenta „PREDLOSCI_7.4.1.zip.“

  1. U Prilogu IV Natječaja – Dokumentacija vezana uz provođenje postupka nabave, točka 3. u dijelu koji se odnosi na naslov točke mijenja se i sada glasi: „3.  Dokumentacija kada se provodi postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave ili kada korisnik nije obveznik javne nabave“

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.