GOTOVO 200 POLAZNIKA PROŠLO EDUKACIJE O PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA I RAZVOJNIH INICIJATIVA

GOTOVO 200 POLAZNIKA PROŠLO EDUKACIJE O PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA I RAZVOJNIH INICIJATIVA

REDEA_edukacija

Kao regionalni koordinator REDEA je već drugu godinu zaredom provela ciklus edukacija u sklopu Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, kojeg je pokrenulo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem jačanja ljudskih potencijala za pripremu i provedbu projekata i razvojnih inicijativa u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i razvojnim agencijama.
 

U razdoblju od početka srpnja do sredine studenoga ove godine provedeno je sveukupno sedam edukacijskih aktivnosti koje su obuhvaćale općenito pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova, zatim specifično komunikaciju, informiranje i vidljivost u kontekstu EU fondova, programe Unije, javnu nabavu u kontekstu korištenja EU sredstava, izradu studija predizvodljivosti i izvodljivosti, Naturu 2000.
 

Interes za edukacije bio je veoma velik te je sveukupno na edukacijama sudjelovalo 200-tinjak polaznika iz jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, privatnih poduzeća i udruga.  Neke od višednevnih edukacija (Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije i Provedba projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije) sadržavale su teorijski dio i individualni praktični dio na kojima su polaznici mogli veoma detaljno raspraviti o projektima koje žele prijaviti u nadolazećem razdoblju ili o mogućim problemima s kojima se susreću ukoliko trenutno provode projekte EU.
 

S obzirom na to da su ljudski potencijali odgovarajućih znanja i vještina preduvjet uspješnih projekata, za očekivati je da će se slične edukacije provesti i sljedeće godine u istom razdoblju također iz Potprograma V.

REDEA_edukacija